ที่ตั้ง 83 หมู่ 3 บ้านตาเก็ม ตำบลเมืองยาง อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทรศัพท์/แฟกซ์ 0-4466-6422

ความรู้ทางการเกษตร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การผลิตอ้อยปลอดโรค
การปลูกพริก
การขยายพันธุ์ไผ่(ตอน)
การขยายพันธุ์กล้วย(ผ่าหน่อ)
ระบบน้ำทางการเกษตร

ติดต่อออนไลน์

facebook
line2

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

ปราสาทหินเขาพนมรุ้ง
ปราสาทหินเมืองต่ำ
วัดเขาอังคาร
อนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1
วนอุทยานฯเขากระโดง
สนามกีฬา ไอ-โมบาย
สนามแข่งรถช้าง
เขื่อนลำนางรอง

ราคาน้ำมันวันนี้

จำนวนผู้เข้าชม(เริ่มนับ 08/05/60) 


บุคลากร ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 5 จังหวัดบุรีรัมย์

-รูป-
นายธนุต     ดีอินทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ

ภาพถ่าย ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง กลุ่มงาน/ฝ่าย/หน้าที่
-รูป- นายภสุ     แก้วอรสาร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ กลุ่มงานแปลงพันธุ์ฯ/ฝ่ายบริหารฯ
-รูป- นายวิสุทธิ์     พงษ์ศิริศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาและผลิตพันธุ์พืช
-รูป- นางมัณฑนา     กมลมุนีโชติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ กลุ่มงานอนุบาลพันธุ์พืช
- ว่าง -  

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ........

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
นายปิยะพันธ์     ซุยจุมจัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มงานส่งเสริมและฝึกอาชีพการเกษตร
นายไพฑูรย์     ศรีเนาวรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มงานแปลงพันธุ์ฯ/ผลิตพืชผัก
-รูป- นายธวัชชัย     ดวงมั่น

พนักงานพิมพ์ ส. 2

ฝ่ายช่างและซ่อมบำรุงฯ
นางสาวนันทิตา     ขอเพิ่มกลาง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี
นางสาวเสาวภา     กรรโณ เจ้าพนักงานธุรการ งานพัสดุ / ธุรการ
-รูป- นายทิวากร     พรมเมล์ พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหารทั่วไป